Oto haber

İşte Karşınızda Yeni Kasa Jetta

Yeni Volk­swa­gen Jetta VW, yeni marka yüzünü kompakt sınıftaki temsilcisi Jetta’ya da uyguladı.

1.4 litrelik benzinli motoru ve otomatik şanzımanıyla tasarrufla performans dengesini sağlayan araç, sessiz sürüşüyle öne çıkıyor.Tür­ki­ye oto­mo­tiv pa­za­rın­da zir­ve­yi kim­se­le­re bı­rak­ma­yan Volk­swa­gen (VW), mo­del­le­ri­ni bi­rer bi­rer ye­ni mar­ka yü­züy­le do­nat­tı.Bu ha­re­ke­tin son tem­silci­le­rin­den olan Jet­ta, ye­ni çiz­gi­le­ri ve şık ta­sa­rı­mıy­la mar­ka­nın kom­pakt se­dan pa­za­rın­da­ki id­di­ası­nı ar­tır­dı.

Di­zel­le­ri arat­mı­yor

Kes­kin hat­la­rı ve ça­tık kaş­la­rıy­la güç­lü bir ifa­de­ye sa­hip olan araç, kü­çük ha­cim­li ben­zin­li mo­tor ve oto­ma­tik şan­zı­man kom­bi­nas­yo­nuy­la di­zel­le­ri arat­ma­yan bir pa­ket su­nu­yor.  Al­man mar­ka­nın en çok eleş­ti­ril­di­ği ko­nu olan sa­de­lik, ara­cın her ta­ra­fı­nı kap­lı­yor. 4.66 met­re­lik uzun­luk, 1.78 met­re­lik ge­niş­lik ve 1.48 met­re­lik yük­sek­li­ğiy­le sı­nı­fı­nın en iri oto­mo­bil­le­rin­den olan Jet­ta, Tür­ki­ye­’de en faz­la ter­cih edi­len seg­ment­te yer alı­yor.

Menzil 1100 kilometre

Jetta’nın 1.4 litrelik TSI üniteyle ortalama tüketimi 5 litre. 55 litrelik depoyla menzil 1100 kilometreyi buluyor. Bizim kullanımımızda ulaştığımız 6.2 litrelik ortalama, sakin sürüşlerde rahatlıkla 6 litrenin altına iniyor. Tatlı sert diyebileceğimiz süspansiyon sistemi sayesinde aracın yol tutuş yeteneği de oldukça başarılı.

Hızlı ve sarsıntısız

Sa­at­te 206 ki­lo­met­re sü­ra­te ula­şa­bi­len araç, per­for­mans ko­nu­sun­da bek­len­ti­le­r ra­hat­lık­la kar­şı­lı­yor. Şan­zı­ma­nın hız­lı ve sar­sın­tı­sız ge­çiş­le­ri de per­for­man­sa olum­lu ola­rak yan­sı­yor.

125 beygirlik TSI

Bi­ze 1.4 lit­re­lik TSI üni­te ve Com­for­li­ne do­na­nı­mıy­la ko­nuk olan araç, 7 ile­ri DSG şan­zı­man­la biz­ce en ide­al kom­bi­nas­yo­nu va­de­di­yor. Tur­bo ile bes­le­nen mo­tor, 125 bey­gir güç ve 200 nm tork üre­ti­yor. 7 ile­ri çift kav­ra­ma­lı oto­ma­tik şan­zı­man­la (DSG) bir­lik­te ara­cı
0-100 km/s iv­me­len­me­si­ni 9.5 sa­ni­ye­de ta­mam­lı­yor.

İşçilik düzeyi çok yüksek

Sert çiz­gi­le­riy­le ol­du­ğun­dan da­ha bü­yük gö­rü­nen araç, bu­nu iç me­ka­nı­na da yan­sıt­ma­yı ba­şar­mış. 4 ye­tiş­kin için ol­duk­ça ge­niş olan iç me­kan, bü­yük yan cam­lar sa­ye­sin­de fe­rah his­set­ti­ri­yor. Kok­pit iş­çi­lik ve er­go­no­mi ba­kı­mın­dan ol­duk­ça ba­şa­rı­lı. Fa­kat kok­pit, di­ğer pek çok VW mo­de­lin­de ol­du­ğu gi­bi or­tak bir ta­sa­- rı­ma sa­hip.

Dizel farkı 14 bin 300 lira

Baş­lan­gıç fi­ya­tı 57 bin 100 li­ra (1.2 lit­re, Trend­li­ne) ola­rak be­lir­le­nen Jet­ta­’nın 1.4 lit­re TSI mo­to­ru için faz­la­dan 3 bin 100 li­ra da­ha öde­mek ge­re­ki­yor. Bi­ze ko­nuk olan Com­fort­li­ne ve DSG şan­zı­man­lı ver­si­yon­sa 74 bin 800 li­ra­lık eti­ket ta­şı­yor. Zen­gin bir do­na­nım­la su­nu­lan bu ver­si­yon, ay­nı do­na­nım ve şan­zı­ma­na sa­hip 1.6 lit­re­lik di­zel ver­si­yon­dan tam 14 bin 300 li­ra da­ha ucuz. Bu far­kın ka­pan­ma­sı için en az 150 bin ki­lo­met­re yol katet­mek ge­rek­ti­ği­ni ha­tır­la­ta­lım.

iste yeni kasa jetta 2016

Kaynak: oto haberleri

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu