kartal escort antalya Escort ataşehir Escort konya escort porno video manavgat escort
aura club kemer rent A car antalya webtasarım
konya escort mersin escort antalya escort
İşte Karşınızda Yeni Kasa Jetta | Oto Sorgulama | Tramer | Plakadan Araç Hasar Kaydı Sitesi

İşte Karşınızda Yeni Kasa Jetta

İşte Karşınızda Yeni Kasa Jetta

Yeni Volk­swa­gen Jetta VW, yeni marka yüzünü kompakt sınıftaki temsilcisi Jetta’ya da uyguladı.

1.4 litrelik benzinli motoru ve otomatik şanzımanıyla tasarrufla performans dengesini sağlayan araç, sessiz sürüşüyle öne çıkıyor.Tür­ki­ye oto­mo­tiv pa­za­rın­da zir­ve­yi kim­se­le­re bı­rak­ma­yan Volk­swa­gen (VW), mo­del­le­ri­ni bi­rer bi­rer ye­ni mar­ka yü­züy­le do­nat­tı.Bu ha­re­ke­tin son tem­silci­le­rin­den olan Jet­ta, ye­ni çiz­gi­le­ri ve şık ta­sa­rı­mıy­la mar­ka­nın kom­pakt se­dan pa­za­rın­da­ki id­di­ası­nı ar­tır­dı.

Di­zel­le­ri arat­mı­yor

Kes­kin hat­la­rı ve ça­tık kaş­la­rıy­la güç­lü bir ifa­de­ye sa­hip olan araç, kü­çük ha­cim­li ben­zin­li mo­tor ve oto­ma­tik şan­zı­man kom­bi­nas­yo­nuy­la di­zel­le­ri arat­ma­yan bir pa­ket su­nu­yor.  Al­man mar­ka­nın en çok eleş­ti­ril­di­ği ko­nu olan sa­de­lik, ara­cın her ta­ra­fı­nı kap­lı­yor. 4.66 met­re­lik uzun­luk, 1.78 met­re­lik ge­niş­lik ve 1.48 met­re­lik yük­sek­li­ğiy­le sı­nı­fı­nın en iri oto­mo­bil­le­rin­den olan Jet­ta, Tür­ki­ye­’de en faz­la ter­cih edi­len seg­ment­te yer alı­yor.

Menzil 1100 kilometre

Jetta’nın 1.4 litrelik TSI üniteyle ortalama tüketimi 5 litre. 55 litrelik depoyla menzil 1100 kilometreyi buluyor. Bizim kullanımımızda ulaştığımız 6.2 litrelik ortalama, sakin sürüşlerde rahatlıkla 6 litrenin altına iniyor. Tatlı sert diyebileceğimiz süspansiyon sistemi sayesinde aracın yol tutuş yeteneği de oldukça başarılı.

Hızlı ve sarsıntısız

Sa­at­te 206 ki­lo­met­re sü­ra­te ula­şa­bi­len araç, per­for­mans ko­nu­sun­da bek­len­ti­le­r ra­hat­lık­la kar­şı­lı­yor. Şan­zı­ma­nın hız­lı ve sar­sın­tı­sız ge­çiş­le­ri de per­for­man­sa olum­lu ola­rak yan­sı­yor.

125 beygirlik TSI

Bi­ze 1.4 lit­re­lik TSI üni­te ve Com­for­li­ne do­na­nı­mıy­la ko­nuk olan araç, 7 ile­ri DSG şan­zı­man­la biz­ce en ide­al kom­bi­nas­yo­nu va­de­di­yor. Tur­bo ile bes­le­nen mo­tor, 125 bey­gir güç ve 200 nm tork üre­ti­yor. 7 ile­ri çift kav­ra­ma­lı oto­ma­tik şan­zı­man­la (DSG) bir­lik­te ara­cı
0-100 km/s iv­me­len­me­si­ni 9.5 sa­ni­ye­de ta­mam­lı­yor.

İşçilik düzeyi çok yüksek

Sert çiz­gi­le­riy­le ol­du­ğun­dan da­ha bü­yük gö­rü­nen araç, bu­nu iç me­ka­nı­na da yan­sıt­ma­yı ba­şar­mış. 4 ye­tiş­kin için ol­duk­ça ge­niş olan iç me­kan, bü­yük yan cam­lar sa­ye­sin­de fe­rah his­set­ti­ri­yor. Kok­pit iş­çi­lik ve er­go­no­mi ba­kı­mın­dan ol­duk­ça ba­şa­rı­lı. Fa­kat kok­pit, di­ğer pek çok VW mo­de­lin­de ol­du­ğu gi­bi or­tak bir ta­sa­- rı­ma sa­hip.

Dizel farkı 14 bin 300 lira

Baş­lan­gıç fi­ya­tı 57 bin 100 li­ra (1.2 lit­re, Trend­li­ne) ola­rak be­lir­le­nen Jet­ta­’nın 1.4 lit­re TSI mo­to­ru için faz­la­dan 3 bin 100 li­ra da­ha öde­mek ge­re­ki­yor. Bi­ze ko­nuk olan Com­fort­li­ne ve DSG şan­zı­man­lı ver­si­yon­sa 74 bin 800 li­ra­lık eti­ket ta­şı­yor. Zen­gin bir do­na­nım­la su­nu­lan bu ver­si­yon, ay­nı do­na­nım ve şan­zı­ma­na sa­hip 1.6 lit­re­lik di­zel ver­si­yon­dan tam 14 bin 300 li­ra da­ha ucuz. Bu far­kın ka­pan­ma­sı için en az 150 bin ki­lo­met­re yol katet­mek ge­rek­ti­ği­ni ha­tır­la­ta­lım.

iste yeni kasa jetta 2016

Kaynak: oto haberleri

Bir önceki yazımız olan Renault'un Orta Sınıfı Talisman Yollarda başlıklı makalemizde oto haberleri, renault escape ve renault Latitude hakkında bilgiler verilmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
kartal escort antalya Escort ataehir Escort konya escort porno video manavgat escort